داخلی

قرص های مشکوک در کیک های دانش آموزی / موضوع در حال پیگیری است

قرص های مشکوک که از هفته گذشته تصاویـری از وجـود آنها در کیک های دانش آمـوزی در شـبکه های اجتماعی دسـت به دسـت می شـود باعث نگرانی مردم شـده اسـت.

به گزارش سلامت نامه به نقل از روزنامه آرمان ملی، در این تصاویر کـه عمدتـا توسـط کاربـران شـبکه های اجتماعـی در اسـتان های سیسـتان و بلوچسـتان و زاهـدان منتشـر شـده، برخـی از مـردم مدعـی شـده اند کـه در کیک هـای دانش آمـوزی که از مغازه هـا خریـداری کرده انـد، قرص های مشکوک مختلفـی جای گذاری شـده اسـت.

 در یکی از ایـن ویدئو هـا، فـردی مدعی شـده کـه در کیک پلمب شـده، قـرص روانگـردان بـا دوز بـالا جای گذاری شـده که بسـیار خطرناک اسـت، البتـه فرد بـا اطمینان کامل بسـته را بـاز می کنـد و یقیـن دارد که بسـته مورد نظـر قـرص دارد، ادعایی که قـدری هم مشـکوک به نظر می رسـد.

با این توصیفات، سـیدمحمد هاشـمی شهری رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی زاهـدان اعلام کـرده: «در حال بررسـی موضوع هسـتیم و بررسـی های اولیه نشان می دهد ایـن تصاویـر کـه از یک هفتـه پیـش در فضای مجازی پخش شـده مربوط بـه دانش آمـوزان در مدارس جنوب استان اسـت.»

البته هنوز مشـخص نشده که این قرص ها یـا اسـمارتیزهای خوراکی اسـت یـا قرص های دارویـی، اما هرچه که هسـت مسـئولان امنیتـی و علوم پزشـکی را بر آن داشـته که در ایـن رابطه اقدامـات لازم را انجام دهند. بـا این حال ایـن موضوع تاکنون از سـوی مراجع سیاسـی و امنیتـی تایید یـا تکذیب نشـده و باید دید کـه مراجـع مرتبـط در مـورد قرص هـا و کیک های مشـکوک چه نظـری دارند.

قرص های مشکوک شبیه هم نیستند

دکتـر فاطمـه نوروزیـان مدیـر روابـط عمومـی و امور بین الملـل دانشـگاه علـوم پزشـکی هرمـزگان در ایـن رابطه می گوید: تاکنون 30  نمونـه قـرص یافـت شـده از ۱۲ شـرکت مـواد غذایـی توسـط مردم بـرای ما ارسـال شـده اسـت کـه هیچ کـدام از قرص هـای کشـف شـده در میان محصولاتم شـابه یکدیگر نیسـت و از انواع و اقسـام قرص هـا و کپسـول ها، بـرای جای گـذاری اسـتفاده شـده اسـت.

مدیـر روابـط عمومـی و امـور بین الملـل دانشـگاه علوم پزشـکی هرمـزگان همچنیـن خاطرنشـان می کند: نمونه هـای ارسـالی بـه ایـن دانشـگاه، همگـی بـاز بـوده و نمی تـوان تاییـد کـرد کـه وجـود قـرص یـا کپسـول در محصول از محل تولید کالا بوده یـا خیر! به صورت تصادفی از هر کدام از شـرکت های مـواد غذایـی در مناطق مختلف اسـتان به صـورت کارتن هـای صـد عـددی از محصـولات مختلف تهیـه شـد، ولـی در هیچ کـدام از ایـن محصولات مورد مشـکوک و جسـم خارجی یافت نشـد. هنـوز هویت قرص ها مشخص نشـده و جهت بررسـی و آزمایشات لازم بـه سـازمان غـذا و داروی کشـور ارسـال شـده اند.

مورد مشابه در سیستان و بلوچستان

همچنین عکس هـای و ویدئوهای منتشـر شـده در فضـای مجـازی نشـان می دهد کـه محصولات توسـط یکـی از کارخانه هـای اسـتانی در شـمال شـرق اسـتان سیستان و بلوچسـتان و در شهر سـراوان اسـت و در این رابطه  روابط عمومی علوم پزشـکی زاهدان مدعی شـده که احتمال دروغ بـودن ماجرا و مشـکوک بودن آن وجود دارد.

عباسـی، روابـط عمومی علوم پزشـکی زاهـدان در این رابطـه می گویـد: ماجـرا مربوط بـه یک مورد اسـت که خانواده ای در سـراوان در میان کیـک دانش آموز خود دو عدد قرص سـفید رنـگ پیدا کردنـد و بعـد از اینکه به ما ماجـرا را گفتنـد، سـریعا موضوع تحـت بررسـی قرار گرفـت و حتـی واحد صنفـی که ایـن کیک را بـه فروش رسـانده بـود، مـورد بررسـی قـرار گرفـت و هیچ مـورد دیگری مانند ایـن کیک در آنجا پیدا نشـد. بررسـی نوع قـرص و صحـت و سـقم آن در دسـتور کار بررسـی تیم حراسـت ما قـرار دارد.

برخی می خواهند به صنعت کشور ضربه بزنند

برهانـی، مدیرعامـل یک شـرکت معتبـر مـواد غذایی نیـز بـا تأییـد ایـن خبـر گفـت: فـرد یـا افـرادی به دنبـال ضربـه زدن بـه صنعـت کشـور هسـتند و بایـد بـه شـدت با ایـن افـراد برخـورد شـود.

او بـا بیـان اینکه مرکـز پخش ایـن کیک هـای مشـکوک اسـتان هرمـزگان بـوده، ادامه می دهـد: محصولاتی کـه در آن قـرص جای گذاری شـده تنها متعلق به یک شـرکت نبوده و بسـیاری از شرکت های تولید کننـده درگیر این موضوع هسـتند و شـکایت خود را به مراجـع قضائـی و انتظامـی ارائـه داده اند.

برچسب ها
نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن